کادر دبیران ایماض

اساتید برتر گروه آموزش ایماض

استادامیر امیری

دبیر زیست شناسی

الهه صفازاده

استاد الهه صفازاده

دبیر عربی

عاطفه ایرانیان

استاد عاطفه ایرانیان

دبیر دین و زندگی

پشتیبانی