کادر دبیران ایماض

اساتید برتر گروه آموزش ایماض

استاد محمد همت یار - گروه آموزشی ایماض

استاد محمد همت یار

مشاور و کارشناس تحصیلی

استادامیر امیری

دبیر زیست شناسی

پشتیبانی